بازرسی دکل های مخابراتی

صعود از دکل های مخابراتی و آنتن های BTS تلفن همراه مخاطرات جانی بالقوه ای را برای پرسنل بهره بردار به همراه دارد. به همین علت به عنوان یک راهکار جایگزین، استفاده از پهپاد ها در حال گسترش در دنیا می باشد.

صعود از دکل های مخابراتی و آنتن های BTS تلفن همراه مخاطرات جانی بالقوه ای را برای پرسنل بهره بردار به همراه دارد. به همین علت به عنوان یک راهکار جایگزین، استفاده از پهپاد ها در حال گسترش در دنیا می باشد.